Nachádzate sa tu

Domov » Vyučovacie programy » Predškolské progr.

Rytmické krôčiky

Program Rytmické krôčiky voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, ide však už o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 4 do 6 rokov. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.

K tomu slúži najmä:

  • vnímanie metra, rytmu a interpretácie na detské hudobné nástroje,
  • rytmizácia, melodizácia a scénické vyjadrenie riekaniek,
  • intonácia pomocou solmizačných slabík,
  • orchestrálna hra s využitím klasických a detských hudobných nástrojov,
  • cielené počúvanie spojené s intenzívnym vnímaním hudby.

Elementárna hra na hudobné nástroje (zobcová flauta, keyboard, melodické rytmické nástroje…) môže uľahčiť rozhodnutie o type prípadného ďalšieho inštrumentálneho vzdelávania.

  • Odporúčaný vek: od 4 do 6 rokov
  • Počet v skupine: 6 - 8 detí v sprievode rodiča či starého rodiča
  • Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne
  • Obsah učiva: tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s aktívnym počúvaním hudby
  • Učebný materiál: pracovný zošit vrátane sprievodného CD